0

ทำอุณหภูมิเองที่บ้าน IoT

DIY

อุปกรณ์ที่ต้องมี

esp32 with oled หรือ ไม่มี oled ก็ได้

  1. OLED 0.9 inch SSD1306
  2. Sensor Temp/Humid DHT22
  3. สายไฟ 3 เส้น
  4. adaptor 5v สาย mini usb

วิธีการทำ

ESP32 OLED and DHT22 TEMP/HUMID

ESP 32 with OLED หรือซื้อ OLED แยกก็ได้

OLED

SCL -> 5

SDA ->4

GND->GND

5V->3v3

DHT22 -> gpio 13

https://gist.github.com/pensopha/59462b385940f2adfa24c8c8178d23e7#file-ethingsdht22-ino

ตัวอย่าง Code และ Library Download ได้ที่ https://github.com/pensopha/iot-ethings.git

Monitor Temp / Humid http://ethings.io/mqtt-dashboard-gauge/temp.html

ทำแล้วติดปัญหาหรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ethings.club

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *