0

วิธีทำให้แอพ Node.js ทำงานเป็น service (Ubuntu 16.04)

มีวิธีดังต่อไปนี้

  1. ไปที่พาธ /etc/systemd/system
cd /etc/systemd/system

2. สร้างไฟล์นามสกุล .service

vim myservice.service

3. แก้ไขค่าและเพิ่มข้อความลงในไฟล์ .service ดังนี้

[Unit]
Description=My Service
[Service]
ExecStart=/usr/bin/node /home/taweesak/nodejs/myservice/index.js
Restart=always
User=taweesak
Group=taweesak
Environment=PATH=/usr/bin:/usr/local/bin
Environment=NODE_ENV=production
WorkingDirectory=/home/taweesak/nodejs/myservice
[Install]
WantedBy=multi-user.target

4. เปิดใช้งาน service

sudo systemctl enable myservice.service

5. เช็คสถานะ service

sudo systemctl status myservice.service

6. คำสั่งจัดการ service พื้นฐาน

sudo service myservice start | stop | status
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *